Omstilling

Omstillingsprosesser handler som oftest om en situasjon hvor en bedrift ser seg nødt til å nedbemanne, men det kan også være ved tilfeller av kraftig omstrukturering i organisasjonen. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå de nye mulighetene som ligger der fremme.

Vår prosess knyttet til omstilling og nedbemanning er todelt:

  1. Bistå i en krevende prosess for bedrift og arbeidstaker.
  2. Kortest mulig vei til ny jobb for berørte arbeidstakere.

Til de overtallige medarbeiderne kan vi tilby

  • Individuell kartlegging og rådgivning med tanke på ny jobb.
  • Fokusere på mulighetene som finnes, fremfor begrensninger.
  • Bevisstgjøring og overføring av positive holdninger slik at medarbeidere raskere kommer i ny jobb.

Vi er daglig kontakt med mulige framtidige arbeidsgivere – vet hva disse søker og hvordan å komme i kontakt.

Omstillingsprosessen

Omstillingsprosesser handler som oftest om en situasjon hvor en bedrift ser seg nødt til å nedbemanne, men det kan også være ved tilfeller av kraftig omstrukturering i organisasjonen. Personene involvert må uansett forholde seg til store endringer og gå igjennom en prosess for å håndtere sin nye situasjon på en best mulig måte.

Vårt fokus i slike prosesser er på individet, og hvordan hver enkelt skal gå frem for å se det positive og mulighetene som ligger i det som ofte oppleves som en negativ omveltning i personens hverdag. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå mulighetene som ligger der fremme.

Slike prosesser oppleves og er ofte også tyngre å gå gjennom for arbeidsgiver enn for en ekstern rådgivende instans. Dette handler på den ene siden om at man selv står så nær problemstillingen at det blir vanskelig å få et helhetlig og objektivt bilde, og ikke minst handler dette i stor grad om å ha gode rutiner for å gjennomgå omstillingsprosesser, noe de fleste bedrifter ikke har. Her kommer vi inn som rådgiver for bedriften og dens ledelse.

Outplacement

Outplacementprogram er en støtte som gis til overtallige medarbeidere som skal hjelpes gjennom prosessen ut av nåværende jobb og over i en ny jobb eksternt.

Vår oppgave som outplacement leverandør til bedrifter som nedbemanner er å bistå i å fremskynde prosessen fram til ny jobb for den enkelte gjennom kurs og individuelle samtaler med de ansatte som er overtallige.

Enten man blir sagt opp fra sin stilling, eller får tilbud om frivillig fratreden (sluttpakke) er det viktig for den ansatte å ha en bevissthet rundt egen kompetanse, egenskaper, interesser og muligheter for å finne veien inn til en ny spennende jobb et annet sted.

Torp Consulting har tett og løpende kontakt med både private og offentlige arbeidsgivere. Dette gjør at vi til enhver tid har oppdatert kompetanse om arbeidsgiveres behov for arbeidskraft og ikke minst hvilke metoder de bruker

Spør oss om Omstilling:

Avatar bilde av Odd-Erik Marthinsen
Avatar bilde av Taj Meyer