Nedbemanning og omstilling

Omstilling og nedbemanning er krevende prosesser. Med innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, kan vi tilby veiledning slik at dere kan gjennomføre en god prosess - for selskapet og for arbeidstakerne. Vi bistår hele veien - fra innledende saksbehandling og drøftelsesmøter til veien ut i ny jobb.

Man snakker ofte om omstilling og nedbemanning i sammenheng med hverandre.
Omstilling kan klart føre til et behov for nedbemanning, men dette er ikke alltid tilfelle. Uansett om din virksomhet skal omstille eller nedbemanne, vil det være en krevende prosess.

Vi kan bistå ved både omstilling og nedbemanning.

OMSTILLING

En omstilling i en virksomhet kan omhandle ulike endring. Omfanget av endringer og hvordan det påvirker de ansatte vil naturligvis variere. Omstillingen kan dreie seg om innføring av ny teknologi eller arbeidstidsordninger eller noe lang mer omfattende som eierskifte, sammenslåing av avdelinger eller endringer i organisasjonskartet. Omstilling kan være en svært krevende prosess og oppleves som belastende for både ledelse og ansatte.

Personene involvert må forholde seg til store endringer og gå igjennom en prosess for å håndtere sin nye situasjon på en best mulig måte. En omstilling kan ha både positive og negative effekter for en virksomhet.
Vårt fokus i slike prosesser er på individet, og hvordan hver enkelt skal gå frem for å se mulighetene som ligger i det som ofte oppleves som en negativ omveltning i personens hverdag. Med god innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå mulighetene som ligger der fremme.
Omstillingsprosesser er også tunge for arbeidsgiver og det er ofte behov for en ekstern rådgiver. Dette handler på den ene siden om at man selv står så nær problemstillingen at det blir vanskelig å få et helhetlig og objektivt bilde, og ikke minst handler dette i stor grad om å ha gode rutiner for å gjennomgå omstillingsprosesser, noe de fleste bedrifter ikke har. Her kommer vi inn som rådgiver for bedriften og dens ledelse

NEDBEMANNING

Vi vet at nedbemanning er en vanskelig og krevende prosess for alle involverte.
Det er klare føringer i arbeidsmiljøloven om hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres. Oppstår det konflikter vil de gjøre en vanskelig prosess enda mer krevende. En riktig og godt gjennomført nedbemanningsprosess vil minimere risikoen for konflikter og ivareta ansatte på en god måte.

Vår prosess knyttet til omstilling og nedbemanning er todelt

  • Bistå i en krevende prosess for bedrift og arbeidstaker
  • Kortest mulig vei til ny jobb for berørte arbeidstakere

Til de overtallige medarbeiderne tilbyr vi

  • Individuell kartlegging av kompetanse og ferdigheter
  • Rådgivning med tanke på ny jobb
  • Bistand i å identifisere eget nettverk og muligheter

Vi er daglig i kontakt med næringslivet – vi kjenner behovet og ønskene i markedet.


Vår tilnærming er konstruktiv med fokus på medarbeiderens nye karrieremuligheter. 

 

Outplacement

Outplacementprogram er en støtte som gis til overtallige medarbeidere som skal hjelpes gjennom prosessen ut av nåværende jobb og over i en ny jobb eksternt.
Vår oppgave som outplacement leverandør til bedrifter som nedbemanner er å bistå i å fremskynde prosessen fram til ny jobb.
I en situasjon hvor en må bytte jobb er det viktig å ha en bevissthet rundt egen kompetanse, egenskaper, interesser og muligheter for å finne veien inn til en ny spennende jobb et annet sted.

Torp Consulting har tett og løpende kontakt med både private og offentlige arbeidsgivere. Dette gjør at vi til enhver tid har oppdatert kunnskap om arbeidsgiveres behov for arbeidskraft og hvordan du som søker skal bli attraktiv.