Omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanning er krevende prosesser. Med innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, tilbyr vi veiledning slik at dere kan gjennomføre en god prosess for alle involverte.

Vi bistår hele veien – fra innledende saksbehandling og drøftelsesmøter til veien ut i ny jobb.

Omstilling og nedbemanning snakkes ofte om i sammenheng med hverandre. Omstilling kan føre til et behov for nedbemanning, men dette er ikke alltid tilfelle.

Omstilling

Omstilling i en virksomhet kan omhandle ulike endringer. Omfanget av endringene, og hvordan de påvirker de ansatte, vil variere.

Omstillingen kan dreie seg om innføring av ny teknologi eller arbeidstidsordninger, eller noe lang mer omfattende som eierskifte, sammenslåing av avdelinger eller endringer i organisasjonskartet. Omstilling kan være krevende og oppleves som belastende for både ledelse og ansatte. En omstilling kan ha både positive og negative effekter for en virksomhet.

Vårt fokus i slike prosesser er på individet, og hvordan hver enkelt bør gå frem for å se mulighetene som ligger i det som ofte oppleves som en negativ omveltning i personens hverdag. Basert på erfaring og innsikt gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren bør gå frem for å nå mulighetene som ligger der fremme.

Omstillingsprosesser er også tunge for arbeidsgiver, og det er ofte behov for en ekstern rådgiver. Dette handler både om at man selv står så nær problemstillingen at det blir vanskelig å få et helhetlig og objektivt bilde, og om å ha gode rutiner for å gjennomgå omstillingsprosesser – noe de fleste virksomheter ikke har.

Nedbemanning

Mens omstilling er krevende, er nedbemanning for mange enda vanskeligere.

Det er klare føringer i arbeidsmiljøloven om hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres. Oppstår det konflikter, vil de gjøre en utfordrende prosess enda mer utfordrende. En riktig og godt gjennomført tilnærming minimerer risikoen for konflikter og ivaretar ansatte på en god måte.

Vår prosess knyttet til omstilling og nedbemanning er todelt:

  • Bistå i en krevende prosess for virksomhet og arbeidstaker
  • Kortest mulig vei til ny jobb for berørte arbeidstakere

Til de overtallige medarbeiderne tilbyr vi:

  • Individuell kartlegging av kompetanse og ferdigheter
  • Rådgivning for ny jobb
  • Bistand til å identifisere eget nettverk og muligheter

Vi er daglig i kontakt med næringslivet, og kjenner behovet og ønskene i markedet.

 

Outplacement

Outplacement-program er en støtte som gis til overtallige medarbeidere som skal hjelpes gjennom prosessen ut av nåværende jobb og over i en ny jobb eksternt.

Vår oppgave som outplacement-leverandør til virksomheter som nedbemanner, er å bistå i å fremskynde prosessen fram til ny jobb.

I en situasjon hvor man må bytte arbeidsplass, er det viktig å ha en bevissthet rundt egen kompetanse, egenskaper, interesser og muligheter for å finne veien inn til en ny spennende jobb et annet sted.

Vi har tett og løpende kontakt med både private og offentlige arbeidsgivere. Dette gjør at vi til enhver tid har oppdatert kunnskap om arbeidsgiveres behov for arbeidskraft, og hvordan søkeren skal være mest mulig attraktiv.

 

Kontakt meg gjerne dersom du ønsker hjelp rundt omstilling og nedbemanning.
– John-Arne

jag@torpconsulting.no