Ledelse- og Teamutvikling

Torp Consulting gjennomfører flere utviklingsprogrammer knyttet til ledelse- og teamutvikling. Hensikten ved å gjennomføre et slikt program er for å styrke bedriftens felles presentasjoner og målorientering. For at bedriften skal fungere optimalt handler det om å få kartlagt kompetanse og se på videre utvikling – denne tjenesten bistår Torp Consulting bedriftene med.

Torp Consultings utviklingsprogrammer knyttet til ledelse- og teamutvikling tar utgangspunkt i den enkelte bedrifts nåværende situasjon. Bedriftens visjon og verdisett knyttes opp mot den strategien bedriften jobber etter. Der hvor en visjon og verdiprosess ikke har vært gjennomført starter prosessen med drøfting av bedriftens strategi og ambisjoner og hvordan man skal komme dit.

Ambisjoner og mål skal materialiseres av de menneskene som er ansatt og deres ledere, under de stadige endrede rammevilkårene. Dette krever riktig kompetanseutvikling – noe som krever at både medarbeideren og den nærmeste leder har et bevisst forhold til hva slags type kompetanser som må utvikles.

Torp Consultings program for utvikling av den enkelte og teamet baseres på:

  1. Bedriftens behov for kompetanse. Vi stiller spørsmålet; Hvilke kompetanseområder må teamet ha for å nå de målene man har blitt enige om?

Med utgangspunkt i CEBs anerkjente modell for kompetanse, velger teamet 5 til 8 kompetanser som teamet må inneha og videreutvikle.

  1. De utvalgte kompetansene danner grunnlaget for en omfattende 360 grader analyse. Gjennom analysen får den enkelte medarbeideren et bilde av hvordan ens egen prestasjon innen de utvalgte kompetanseområdene, vurderes av kollegaer og samarbeidspartnere. Evaluering gjøres anonymt og involverer overordnet (ikke anonym), sideordnet, underordnet og andre. I tillegg gjennomføres en egenvurdering.
  1. Hver deltaker gjennomfører egen personlighetstest som integreres i 360 rapporten. Denne
    indikerer hvor den enkelte har sitt personlig potensiale. Sammenstilt med 360 rapporten utarbeides en Gap-analyse hvor vi sammen med deltageren analyserer områder hvor man har sin naturlige kompetanse, inkludert hvor den er utviklet og hvor videreutvikling behøves. Dette gir den enkelte et tydelig bilde på egen kompetanse og hva man bør søke å utvikle.

Ved å gjennomføre en fullstendig 360 analyse med personlighetstesting får leder og den enkelte mulighet til, i langt større grad, å målrette både egen og bedriftens kompetanseutvikling. Den enkelte får et klart bilde på egne styrker og svakheter og hvordan disse vurderes av det miljøet man er en del av.

I etterkant tilbys individuell oppfølging og coaching hvor den enkelte får oppgaver og teknikker knyttet til de kompetanser man bør utvikle.

Alle våre programmer er basert på CEBs anerkjente testverktøy og anonymiteten til den enkelte respondent (bortsett fra nærmeste overordnet) er sikret.

Torp Consultings testbaserte 360 analyser sikrer en objektiv analyse både på individ og gruppenivå og gjør det mulig å knytte kompetanseutvikling opp mot både bedriftens og den enkeltes egne behov.

Spør oss om Ledelse- og Teamutvikling:

Avatar bilde av Odd-Erik Marthinsen