Rekruttering

Leder, fagspesialist eller generalist – rekrutteringsprosessen er viktig, og den er tidkrevende. Vi vet hva som må til, og gjør gjerne jobben for deg!

Etter mange års erfaring har vi en godt innarbeidet metodikk og kvalitetssikret rekrutteringsprosess. Dette sikrer godt kvalifiserte kandidater til våre oppdragsgivere.

Vår erfaring og bredde i oppdrag og kundeportefølje, gir oss en verdifull kompetanse og et erfaringsgrunnlag som vi alltid tar med oss inn i nye oppdrag.

Vi har god innsikt i markedet og et utstrakt nettverk av kandidater og kilder. Våre råd med hensyn til profil og rolle baserer vi alltid på dette, i tillegg til selskapets utfordringer, strategi og ønsker for fremtiden.

Rekruttering av nyansatte er svært viktig, enten det er på ledernivå eller til en stabsfunksjon. Avgjørelsen om hvorvidt man har funnet den rette kandidaten bør baseres flere ting. Vi mener blant annet at dette alltid må sees i sammenheng med virksomhetens strategier, verdier og rammer for videre utvikling.

Målet med utvelgelsen vil alltid være å finne den kandidaten som vil lykkes best i rollen. For å lykkes med dette må vi bli godt kjent – godt kjent med både oppdragsgiver og kandidater.

Vår rekrutteringsprosess

Stillingsanalyse
Alle våre prosesser starter med at vi tar oss tid til å bli kjent med oppdragsgiver og rollen som skal fylles. En grundig stillingsanalyse vil alltid være utgangspunktet. Den metodiske tilnærmingen gir flere utvelgelseskriterier som nedfelles i en stillings- og kravprofil. Møtet med virksomhetens beslutningstakere og innsikt i selskapets organisasjon og kultur er sentralt. All denne informasjonen samler vi i en kravspesifikasjon som godkjennes av oppdragsgiver, og som vil fungere som et førende dokument videre i prosessen.

Annonsering og søk
Rekruttering dreier seg om å finne de beste kandidatene. I hvert enkelt tilfelle vil vi, sammen med oppdragsgiver, gjøre en vurdering om hvilken rekrutteringsmetode som er hensiktsmessig for stillingen. Gjennom annonsering og/eller search, tiltrekker vi oss aktuelle kandidater. Vi har et utstrakt nettverk og bred erfaring som gir god forståelse for hvor vi skal søke etter de beste kandidatene.

Utvelgelse
Ved rekruttering og utvelgelse jobber vi alltid etter en godt utarbeidet prosess og en kvalitetssikret metodikk som gjør oss trygge i våre anbefalinger til våre kunder. Vi benytter Veritas godkjente testverktøy i utvelgelsesprosessen. Ved å bruke arbeidspsykologiske tester i tillegg til intervju og referanseinnhenting, kan vi gi våre kunder et helhetlig og solid bilde av kandidatene.

Signering med kandidat
Gjennom hele rekrutteringsprosessen vil vi være en delaktig og rådgivende part. Vi har kompetansen til å bistå ved utarbeidelse av tilbud til kandidaten, og ved eventuelle forhandlinger.

 Og du? Det ligger forøvrig i vår natur å være involverte og engasjerte i hele prosessen.

Sluttvurdering av egne kandidater

Vil dere utføre rekrutteringsprosessen selv eller har interne kandidater i prosess, og ønsker bistand i sluttvurderingen? Vi kan bistå med vurdering og anbefaling av finalekandidater.

En faglig begrunnet vurdering av de aktuelle kandidatene innebærer alltid gjennomføring av personprofil (OPQ) og relevante evnetester. Vi vil kartlegge kandidatens generelle egnethet, i tillegg til lederstil, arbeidsadferd og personlige egenskaper. Vi vurderer også kandidatens motivasjon: Hva er faktorer som vil påvirke positivt, og hva vil virke demotiverende for kandidaten i ny organisasjon. Med dette som bakteppe gjennomfører vi referanseintervjuer og eventuell annen bakgrunnsvurdering.

Vi setter oss godt inn i både selskapet og stillingen slik at vi får en god forståelse for hva som er riktig for dere. Vår vurdering av finalekandidater vil alltid være i lys stillings- og kravspesifikasjon, samt virksomhetens organisasjon og kultur.

Delprosess

Vi kan bistå våre kunder i både hele og deler av rekrutteringsprosessen.

Om dere ønsker at vi gjennomfører deler av prosessen, blir vi sammen enige om hvilken del av prosessen det er hensiktsmessig at settes bort til oss.

RPO (Recruitment Process Outsourcing)

Skal dere ansette i flere stillinger? Da er kanskje en RPO-løsning riktig for virksomheten din.

Les mer om denne løsningen her.

Kontakt meg gjerne dersom du ønsker å vite mer om rekruttering.
– Mona

mona@torpconsulting.no